Kiadói irányelvek

Kiadói irányelvek

 • Kiadói irányelvek/politika
  • Cikk visszavonásának szabályzata
   • A Belügyminisztérium – mint a Belügyi Szemle szakmai, tudományos folyóirat kiadójának (továbbiakban: Kiadó) – tudományos kommunikációra vonatkozó általános elve, hogy a Belügyi Szemle folyóirat főszerkesztője egyedül és önállóan felelős annak eldöntéséért, hogy mely cikkek kerüljenek közlésre a folyóiratban. E döntés meghozatalakor a főszerkesztőt a folyóirat szakmai és tudományos irányelvei vezérlik, figyelemmel a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plágiumra vonatkozó hatályos előírásokra. A Kiadó és a Belügyi Szemle szerkesztőségének (továbbiakban: Szerkesztőség) irányelve alapján a folyóiratban közzétett cikkek változatlan formában fennmaradnak az alkalmazott digitális archívumokban. Mindazonáltal előfordulhatnak olyan körülmények, amikor a folyóiratban közzétett cikket vissza kell vonni, esetleg el is kell távolítani.
  • Cikk eltávolítása: jogi korlátozások
   • A Szerkesztőség a tudomására jutó információk (plagizálás gyanúja, rágalmazás, mások törvényes jogainak megsértése stb.) alapját képező vizsgálatot követően intézkedést kezdeményezhet a megjelentetésre került cikk online adatbázisokból történő eltávolításával kapcsolatban. A cikk eltávolítását követően a metaadatok (cím és szerzők) rögzítésre kerülnek. Az eltávolított cikk absztraktjának helyébe az eltávolítás okai kerülnek rögzítésre.

 

 • Szerzői jogokra vonatkozó irányelvek
  • Szerzői jogok a Belügyi Szemle folyóiratban

Szerzői jogok a Belügyi Szemle folyóirataiban

Megjelentetésre került cikk esetében

Szabadalmi és védjegyjogok megtartása

A kutatási adatok szabad, korlátozás nélküli felhasználásának megtartása

A szerzők a Belügyi Szemlében megjelent cikkeiket tudományos célokra a Kiadó engedélye nélkül felhasználhatják (az eredeti cikk teljeskörű metaadatainak feltüntetésével):
1. Tantermi előadások során.
2. Konferencia-előadás során.
3. Személyes használatra.

4. Egyéb digitális archívumba tárolhatják.

Sherpa Romeo

https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/39618

 

  • Letölthető dokumentumok
   • Szerzői nyilatkozat

 

 • Digitális archívum

A Szerkesztőség elkötelezett a tudományos kutatások folyamatos és állandó elérhetősége és megőrzése mellett. Ennek érdekében folyamatosan biztosítjuk a cikkekhez történő hozzáférhetőséget a digitális fájlformátumok közzétételével. Hazai és nemzetközi adatbáziskezelő szervezetekkel együttműködve dolgozunk a digitális tartalom minél szélesebb körű elérhetősége érdekében, valamint saját digitális archívum is rendelkezésre áll az érdeklődők számára.

   • Magyar Tudományos Művek Tára
    • A megjelentetésre kerülő cikkek metaadatai, valamint a cikk digitális formátuma kerül rögzítésre és feltöltésre a REAL repozitóriumba.
   • EBSCO
    • Az Academic Search Complete a világ egyik leglényegesebb multidiszciplináris adatbázisa. Több mint 9000 teljes szövegű folyóiratot, valamint további 13 200 publikáció absztraktját tartalmazza. A Szerkesztőség szerződés keretében az EBSCO adatbázisaiban történő közzététel és archiválás érdekében digitális adattartalmat szolgáltat.
   • ProQuest
    • A magyar nyelvű keresőfelülettel rendelkező nemzetközi ProQuest adatbáziskezelő csaknem 40 al-adatbázisból áll, amelyek együtt és külön is kereshetők lehetnek. Az adatbázis mintegy 18 000 tudományos folyóirat elérését teszi lehetővé. A Szerkesztőség szerződés keretében a ProQuest adatbázisaiban történő közzététel és archiválás érdekében digitális adattartalmat szolgáltat.
   • Open Journal Systems digitális archívum
    • A Szerkesztőség folyamatosan biztosítja, hogy az Open Journal Systems rendszerében található digitális archívuma korlátozás és regisztráció nélkül legyen elérhető.   

 

 • Nyílt hozzáférésű licencek alkalmazása (CC-BY-NC-ND)

A Szerkesztőség célja, hogy a legjobb választási lehetőséget biztosítsuk a felhasználói licencek közül, amelyek pontosan meghatározzák, hogy az olvasók milyen feltétellel használhatják fel a digitális archívumunkban (OJS) közzétett nyílt hozzáférésű cikkeket.

  • A Szerkesztőség a Belügyi Szemle 2020/11. számától kezdődően csatlakozott a Creative Commons nemzetközi licencrendszerhez. Ennek értelmében az Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND) licenc alkalmazásával biztosítjuk, hogy a tanulmányok szövegét változatlan formában, kereskedelmi felhasználás mellőzésével az arra jogosultak felhasználhatják.

 

 • Kiadási etikára vonatkozó irányelvek
  • A Kiadó feladatai
   • A Belügyi Szemle tudományos folyóirat kiadója a Belügyminisztérium elkötelezett a folyóirat kiadása mellett.
   • A Kiadó megteremti a financiális, szakmai és személyi hátteret a folyóirat rendszeres megjelenése érdekében.
   • A Kiadó biztosítja a megfelelő technikai hátteret és infrastruktúrát a Szerkesztőség hatékony és zavartalan működése érdekében.
  • A szerkesztők feladatai
   • A szerkesztőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szakértői értékelési folyamat tisztességes és elfogulatlan legyen. A Szerkesztőséghez benyújtott kéziratokat egy külső és egy belső lektor lektorálja, és szükség esetén a szerkesztőnek ki kell kérnie további lektorok véleményét.
   • A szerkesztő nem befolyásolhatja a folyóirat rangsorát a folyóirat mutatóinak mesterséges emelésével. A szerkesztő nem követelheti meg, hogy az adott folyóirat cikkeire hivatkozást rögzítsenek bármilyen formában.
   • A szerkesztő köteles bizalmasan kezelni a Szerkesztőséghez benyújtott kéziratokkal kapcsolatos, a szerzőkkel és a lektorokkal folytatott kommunikáció tartalmát, kivéve, ha az érintett szerzőkkel és lektorokkal másként állapodnak meg. A szerkesztőnek védeni kell a lektorok személyazonosságát. A szerkesztő kiadhatja a lektorok adatait a szerzők részére, amennyiben ehhez a lektorok hozzájárulnak.
  • A lektorok feladatai
   • A lektorok által nyújtott szakértői értékelés segíti a szerkesztőt a szerkesztői döntések meghozatalában, és a szerzővel folytatott szerkesztői kommunikáció révén segítheti a szerzőt a folyóirat fejlesztésében azáltal, hogy minél értékesebb cikk kerüljön közzétételre. A szakértői értékelés a formális tudományos kommunikáció lényeges eleme, és a tudományos módszer középpontjában áll.
   • A lektoroknak az áttekintésre kapott kéziratokat bizalmas dokumentumként kell kezelni. A lektorok nem oszthatják meg senkivel az ismertetőt vagy a kézirattal kapcsolatos információkat, és nem léphetnek kapcsolatba közvetlenül a szerzőkkel a szerkesztő engedélye nélkül.
   • A Szerkesztőséghez benyújtott kéziratban közölt, kiadatlan anyagokat a szerző kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a lektor saját kutatásában nem használhatja fel. A szakértői értékelés során szerzett információkat vagy ötleteket a lektornak bizalmasan kell kezelni, és nem szabad személyes előnyszerzés céljából felhasználni azokat.
   • A lektornak figyelnie kell a kéziratban előforduló lehetséges etikai problémákra, és fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét ezekre, ideértve a szóban forgó kézirat és bármely más olyan publikáció közötti lényeges hasonlóságot vagy átfedést, amelyet a lektor személyesen ismer.
  • A szerzők feladatai
   • A szerzőknek a kutatás alapjául szolgáló adatokat pontosan kell ábrázolni a kéziratokban. A tanulmányoknak releváns és pontos adatokat, hivatkozásokat kell tartalmaznia ahhoz, hogy a vonatkozó információk beilleszthetők legyenek más kutatók munkájába.
   • A szerzőknek teljesen eredeti műveket kell benyújtani a Szerkesztőség részére. Amennyiben a szerzők mások művét és/vagy gondolatait használják fel írásaikban, akkor ezeket megfelelően hivatkozni és/vagy idézni szükséges a kéziratokban.
   • A Szerkesztőség a plágium minden formáját etikátlan viselkedésnek minősíti, és a plágium minden formájának alkalmazása (más szerző írásainak teljes vagy részleges „kiadása” a szerző saját szellemi alkotásaként forrásmegjelölés nélkül) elfogadhatatlan a Szerkesztőség részéről.
   • Ugyanannak a kéziratnak egynél több folyóirathoz történő egyidejű benyújtása etikátlan magatartásnak minősül, és elfogadhatatlan a Szerkesztőség részéről.
   • A kézirat szerzőségének vonatkozásában a kéziratot közlésre benyújtó szerzőnek gondoskodnia kell arról, hogy az összes megfelelő társszerző szerepeljenek a kéziratban, egyúttal gondoskodni kell arról, hogy minden társszerző jóváhagyja a benyújtott mű végső változatát, és hozzájárjon annak közzétételre történő benyújtásához.
   • A szerzőknek gondosan mérlegelniük kell a szerzők pontos sorrendjét a kézirat benyújtása előtt. A kézirat benyújtásakor közölniük kell a szerzők végleges sorrendjét.
   • Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel saját publikált művében, abban az esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szerkesztőséget vagy a Kiadót, és köteles együttműködni a szerkesztővel a tanulmány visszavonásában vagy javításában, amennyiben azt a főszerkesztő szükségesnek tartja.
   • A szerzőknek be kell tartaniuk a Szerkesztőség által támasztott, a képi anyagokra és mellékletekre vonatkozó elvárást, amely az eredeti képi anyagok pontos hivatkozását és visszakereshetőségét jelenti.

 

 • Szöveg- és adatbányászatra vonatkozó szabályok

A Szerkesztőség elsődleges feladatának tartja, hogy elősegítse a kutatók azon igényét, amely a Belügyi Szemle digitális tartalmának gyors, hatékony és egyszerű hozzáférésére vonatkozik. A Szerkesztőség elkötelezett amellett, hogy csökkentse a tartalombányászat előtt felmerülő esetleges technikai akadályokat. A Szerkesztőség aktívan együttműködik a kutatókkal és egyes adatbáziskezelő szervezetekkel annak érdekében, hogy megkönnyítse a szöveg- és adatbányászatot azáltal, hogy lehetővé teszi a Belügyi Szemle digitális adatbázisához történő szabad hozzáférést, egyúttal törekszik a kutatókat támogató digitális platformok, eszközök és szolgáltatások fejlesztésére.

  • Kiadói politika

A Szerkesztőség a szöveg- és adatbányászatra vonatkozó irányelve alapján a következőket teszi lehetővé:

   • Nyílt hozzáférésű tartalom: korlátozás nélkül letölthető a Belügyi Szemle OJS rendszerében a nyílt hozzáférésű tartalom PDF-formátumban, amely letöltési lehetőség kiegészül a cikkekre vonatkozó metaadatok Full Text formátumával az adott cikk felhasználói licencének megfelelően.
   • Egyéni kérések: a Szerkesztőség előzetes vizsgálat alapján bírálja el és teljesíti azokat az egyéni kutatói kéréseket, amelyek speciális szövegbányászati igényeket tartalmaznak. Kérjük a kutatókat, hogy egyéni kérésüket e-mail formájában küldjék meg a Szerkesztőség részére.
  • Erőforrások

 

3281