belugyiszemle_header

Szabó Csaba

A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai - könyvismertetés

A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai - könyvismertetés

Absztrakt

Színvonalas és a maga nemében unikális témát feldolgozó monográfiát jelentetett meg a Dialóg Campus Kiadó, amikor elérhetővé tette Pallo József „A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai“ című átfogó történetijogi munkáját. A Szerző célja megismertetni a büntetésvégrehajtási jognak, mint relatíve jogágnak kevésbé ismert előzményeit, valamint a 19. és 20. századi kodifikációs kísérleteinek és eredményeinek viszontagságoktól nem mentes háttérismereteit. Mindehhez a nagy feladathoz különösen érzékenyen és korábban ismeretlen mélységeket feltárva közelít, mert a kodifikációs folyamatokat mozgató jogpolitikai környezet szemléletes ismertetésén túl a korabeli szakirodalomban fellelhető véleményeket és érveket is felidézi és elemző-értékelő szemléletmóddal tárja az olvasó elé.

Kulcsszavak

könyvrecenzió, börtönügy, büntetésvégrehajtási jog

111 - 112. o.

DOI: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.3.7

OJS: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/3704

 


A Szerzőnek sikerült megvalósítania, hogy a jogalkotási folyamatokról, azok általánosítható tanulságairól élvezetes stílusban írjon, ami igen nehéz feladat, hiszen a száraz témának és annak összefüggéseinek bemutatása viszonylag kevés felületet kínál mindehhez. A mű lényegre törő stílusa és pontossága elismerést érdemel ugyanakkor átfogó képet ad a feldolgozott témáról és a maga összefüggés-rendszerébe ágyazottan jól nyomon követhetően interpretálja az egyes kodifikációs állomások eszmei, történeti és dogmatikai mozgatórugóit. Láthatóvá válik, hogy a büntetés-végrehajtási jog kérdései mindig is szorosan kapcsolódnak a társadalom fejlődéséhez, az érvényesülő nemzeti büntető-politikához, és az európai büntetés-végrehajtási jog egyértelmű hatása alatt a nemzetközi környezethez.  A Szerző szerencsés kézzel szintetizálja és ragadja meg a büntetés-végrehajtási jog sokoldalú, így jogi, eljárásjogi, adminisztratív, szociológiai és emberi vonatkozásait is. A monográfia számos tudományos tézist fogalmaz meg, amelyek közös üzenete, hogy a feldolgozott időszak kodifikációs tanulságainak általánosítható tapasztalatai nem elsősorban az egyes jogszabályok regulái között lelhetők fel. Sokkal inkább arra az örökérvényű szabálynak a fontosságára világítanak rá, amely – korszaktól függetlenül – a jogpolitika és a szakmapolitika közötti érzékeny egyensúly megőrzését állítja a középpontba. A Szerző a monográfia esszenciájaként megfogalmazza, hogy a büntetés-végrehajtási jog érték- és eszközrendszere napjainkban nem uralja, hanem szolgálja az egyént éppúgy, mint a társadalmat.  Ez pedig kedvező hatást gyakorol a börtönügy társadalmi fontosságának további erősítésére, amely célkitűzést a jelenlegi szakma – és jogpolitika elkötelezetten támogat.
A szakirodalmi kötethez Vókó György az MTA doktora írt ajánló sorokat, megerősítve annak tudományos és szakmai értékeit és az egyetemi oktatásba való bevonásának helyénvalóságát.

Felhasznált irodalom

Pallo J. (2019): A magyar börtönügy kodifikációs csomópontjai. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 184.

 

254