belugyiszemle_header

Szabó Csaba

Studia Doctorandorum Alumnae 2020 - könyvismertetés

Studia Doctorandorum Alumnae 2020 - könyvismertetés

Absztrakt

A kötet egyediségét az általánosságtól eltérő könyvformátum, az évente változó színű vászonkötés, valamint a borítón található arany nyomat adja. A borítón látható címermontázs különlegessége, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályait azonosító címerek egyes elemeinek a fehasználásával készült, amely Galambosi Barbara grafikusművész elgondolásai alapján alkotnak egységet az új grafikai elemben. Az I. kötetben három doktori disszertáció monografikus átdolgozása kapott helyet. Atanazovné Hartung Katalin A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása című doktori értekezésében elsőként definiálta a Kék Gazdaság koncepcióját a mainstream közgazdaságtan fogalmi keretei között, leszűkítve ezzel a vizsgálódás fókuszát a termeléselmélet területére. Grotte Judit Az internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során című doktori disszertációja az I. kötet második részét képezi. A szerző doktori disszertációjában a turizmus és az internet kapcsolatát, pontosabban annak a hiányát vizsgálja. Horváth Orsolya az Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása című doktori munkájában szorosan a büntetőeljáráshoz kapcsolódó ismereteket kutat, amelyek elsődlegesen a bűnügyi szolgálati kutyák munkájához köthetők. Értekezésében a rendvédelmi szerveknél ehhez a szolgálati ághoz tartozó kutyák munkáját ismerteti, azonban eltekint a közrendvédelmi szolgálati ágnál alkalmazott őr és járőrkutyák részletes bemutatásától. A II. kötetben elsőként Poreisz Veronika A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján című doktori értekezése kapott helyet. A disszertáció egy multidiszciplináris dolgozat, hiszen a regionális gazdaságtan, a menedzsment és a vállalati pénzügy területeit kapcsolja össze. Szabó Piroska az Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében című doktori munkájában a világ fokozódó energiaigényéről, a fosszilis energiatartalékok kimerülésének veszélyéről, valamint használatuk környezetkárosító hatása révén kialakult szénalapú társadalmaink által kezelt megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségekről ír kutatásában. Ürmösné Simon Gabriella az Egynyelvűek és görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében című doktori értekezése zárja a II. kötetet. A szerző kutatásának tárgya az egynyelvűek és a görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlítása, nemek szerinti aspektusból.

Kulcsszavak

könyvrecenzió, doktori disszertációk, alumni

151 - 156. o.

DOI: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.6.8

OJS: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/3702

 

Bátran kijelenthető, hogy a könyveknek meg van a maguk sorsa, ahogy a jelen könyvrecenzióban szereplő dupla kötetnek is. Az olvasó a Studia Doctorandorum Alumnae könyv ötödik, dupla kötetét tartja a kezében. 2015-ben született meg az a gondolat, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége Alumni Osztályának doktori fokozattal rendelkező tagjai nyomtatott könyvben, méltó módon kapják kézhez tudományos gondolataik és eredményeik (ahogy a latin mondja) productumát. Az elmúlt időszakban harminc doktori disszertáció került kiadásra. Azonban a gondolat önmagában még nem elegendő egy nyomtatott könyv fizikai valójában történő létrehozásához. Ilyenkor elengedhetetlen egy ismert római lovag megidézése, aki a művészeknek, a kutatóknak, valamint a művészeteknek anyagi pártfogója, aki Horatius és Vergilius támogatója volt korszakában, akit úgy ismerünk: Maecenas. A Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázati forrás útján teremtette meg a lehetőségét annak, hogy a kedves olvasó a kezében tarthassa a Studia Doctorandorum Alumnae ötödik kiadását. A 21. század római lovagjai fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy maradandó és kézzelfogható tudományos értékeket segítsenek letenni az asztalra, bizonyítva, hogy a tudományos eredmények kutatása nemes és erkölcsös feladat, mint ahogy annak számított elődjeinknél is.
A kötet egyediségét az általánosságtól eltérő könyvformátum, az évente változó színű vászonkötés, valamint a borítón található arany nyomat adja. A borítón látható címermontázs különlegessége, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályait azonosító címerek egyes elemeinek a felhasználásával készült, amely Galambosi Barbara grafikusművész elgondolásai alapján alkotnak egységet az új grafikai elemben.
Az I. kötetben három doktori disszertáció monografikus átdolgozása kapott helyet.
Atanazovné Hartung Katalin A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása című doktori értekezésében elsőként definiálta a Kék Gazdaság koncepcióját a mainstream közgazdaságtan fogalmi keretei között, leszűkítve ezzel a vizsgálódás fókuszát a termeléselmélet területére. A szerző a Kék Gazdaság koncepciót a költségminimalizáló vállalat modelljéből származtatta, majd megalkotta a környezetszennyezést minimalizáló vállalat modelljét, mivel ez utóbbi elméleti modell a koncepció elveinek jobban megfelelt. Ennek értelmében újra gondolta a technológiai haladás elméletét is. Összehasonlított egy aköltségek, és egy a környezetszennyezés minimalizálására törekvő vállalat viselkedését azon elgondolásból, hogy rávilágítson a két vállalat termelésében megjelenő különbségekre és hasonlóságokra a melléktermékek és a szennyezőanyagok piacán, ideértve a szennyezőanyag kvóta piacát is. Az említett modellek leírásához és értelmezéséhez a szerző a lineáris tevékenységelemzési modellt használta. A doktori munkában bemutatásra került, hogy egy költségminimalizáló vállalat környezetszennyezési korlátjához tartozó árnyékár a környezetszennyezési bírság minimális nagyságának meghatározásául szolgál. A szerző kutatásaival bizonyította, hogy egy vállalat csak akkor üzemelhet nyereségesen, ha szennyezőanyag-kibocsátása legalább egy esetben eléri a kibocsátási korlátot, valamint, hogy az aggregált környezetszennyezési index kifejezheti a vevői igénnyel rendelkező termékek értékét is. Végső konklúzióként bizonyította, hogy a vizsgált vállalati modellben a piaci erőfölényt a vállalat a környezetszennyezés csökkentésére használja fel. A doktori értekezésben szereplő modelleket a szerző egy-egy számpéldával illusztrálja. Atanazovné Hartung Katalin doktori disszertációjának célja a még kevéssé kutatott Kék Gazdaság elvei szerint működő vállalatot a mainstream közgazdaságtan fogalmi keretei közt meghatározni, leszűkítve a vizsgálódás fókuszát a termeléselmélet területére. Az értekezés módszertani újítása, hogy a Kék Gazdaság típusú vállalat problémájának vizsgálatára a lineáris tevékenységelemzési modell (LTM) használatát javasolja, amely alkalmas eszköznek bizonyult az ilyen típusú vállalatok leírására is. A szerző céljának eléréséhez megkonstruálta az általánosan ismert költségminimalizáló vállalat modelljét az LTM modell keretei közt. Az új modell megalkotásával lehetőség nyílik a két vállalati modell viselkedésének összehasonlítására, amelyből további érdekes következtetéseket vont le a szerző. Grotte Judit Az internet használat a magyarországi szabadidős utazások meg- szervezése során című doktori disszertációja az I. kötet második részét képezi. A szerző doktori disszertációjában a turizmus és az internet kapcsolatát, pontosabban annak a hiányát vizsgálja. Ezzel összefüggésben a kutatás középpontjában a szabadidős turisztikai piac két oldala és az internet alkalmazásának kapcsolata áll. A szerző célja, hogy megvizsgálja az internet alkalmazásának hatásait a szabadidős utazások megszervezése vonatkozásában mind a fogyasztók, mind az utazásszervezők és a közvetítők szemszögéből. A doktori disszertáció első három fejezetében a témában fellelhető szekunder információk nemzetközi és hazai tárházai kerülnek áttekintésre, középpontba állítva az e-turizmust. A kutatás első elméleti részében – a turizmus definíciójából kiindulva – a szerző felvázolja a környezetnek a turizmusra gyakorolt hatását a turizmus fejlődésének nemzetközi és magyar történelmi áttekintésén keresztül. A második elméleti részben a turisztikai piac keresleti oldala kerül ismertetésre. A tanulmányban célként kerül megfogalmazásra az internet alkalmazásának következtében a vásárlási szokásokban és a fogyasztói magatartásban kialakult változások bemutatása. A harmadik elméleti részben a turisztikai piac kínálati oldalára összpontosul a kutatás, amely a turisztikai szolgáltatókon keresztül mutatja be a feltárt kihívásokat. A szerző célja, hogy bemutassa a szolgáltatók tevékenységének alakulását az információs és kommunikációs technológia eszközrendszerének használata segítségével. Grotte Judit doktori kutatása 2010-ben íródott, azonban jól érzékelhető, hogy az egy évtizede készült kutatás milyen releváns eredményekkel szolgál a koronavírus által keletkezett rendkívüli helyzet rendezésével kapcsolatban, mivel a turizmus oldaláról is jelentős veszteségek keletkeztek. Ennek eredményeként a turizmus és az online tér kapcsolata jelentős mértékben felerősödött és átalakult a turizmus szolgáltatási szektor újbóli talpra állítása érdekében.
Horváth Orsolya az Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása című doktori munkájában szorosan a büntetőeljáráshoz kapcsolódó ismereteket kutat, amelyek elsődlegesen a bűnügyi szolgálati kutyák munkájához köthetők. Értekezésében a rendvédelmi szerveknél ehhez a szolgálati ághoz tartozó kutyák munkáját ismerteti, azonban eltekint a közrendvédelmi szolgálati ágnál alkalmazott őr és járőrkutyák részletes bemutatásától. A történeti áttekintés és a biológiai alapok tisztázása után a szerző megvizsgálja az egyes alkalmazási területek hazai és nemzetközi szabályozását, valamint a felmerülő kérdéseket, amelyek szorosan kapcsolódnak a kriminálkinológiához, a bűnügyi szolgálati kutyákkal foglalkozó tudományhoz, amely a krimináltechnika egyik tudományága. A szerző kifejti, hogy az eltérő joggyakorlat, a szolgálati kutyák alkalmazása során kialakult kultúra jelentősen befolyásolja az eljárások megbízhatóságának eldöntését, amelyhez az empirikus kutatások eredményei is erőteljesen hozzájárulnak. A szerző új, tudományos eredményei nagymértékben hozzájárulnak az azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazásának egyre szélesebb körű elfogadásához.
A II. kötetben elsőként Poreisz Veronika A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján című doktori értekezése kapott helyet. A disszertáció egy multidiszciplináris dolgozat, hiszen a regionális gazdaságtan, a menedzsment és a vállalati pénzügy területeit kapcsolja össze.
Egy széles körben kutatott, de mindig aktuális témakört, a versenyképességet helyezi újszerű megközelítésbe. Az értekezés – a szakirodalomnak megfelelően – alapvetően két szemszögből vizsgálja a versenyképességet a városok szempontjából. Az egyik a területi versenyképesség városi vonatkozásai, míg a másik a vállalati versenyképesség városi aspektusai. A dolgozat fő célkitűzése, hogy ezen két megközelítés közös metszetét térképezze fel, valamint feltárja, hogy létezik-e összefüggés a területi versenyképesség és a vállalatok versenyképessége, teljesítménye között. Ezzel összefüggésben az elméleti fejezetek elsődleges célkitűzése nem a területi vagy a vállalati versenyképesség részletes elemzése, hanem a két terület metszéspontján, határán található szakirodalom bemutatása és az empirikus kutatás elméleti megalapozása.
Szabó Piroska az Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében című doktori munkájában a világ fokozódó energiaigényéről, a fosszilis energiatartalékok kimerülésének veszélyéről, valamint használatuk környezetkárosító hatása révén kialakult szénalapú társadalmaink által kezelt megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségekről ír kutatásában. A szerző doktori értekezésében kifejti, hogy a sokoldalúan alkalmazható biomassza, ezen belül is a biogáz előállítás fontos szerepet játszhat a nap-, szél-, vízenergia hasznosítás mellett A legfrissebb tanulmányok azonban azt vetítik előre, hogy a jelenleg nagy tömegben fermentált alapanyagok jelenléte a jövőben csökkenni fog és új módszerek fognak előtérbe kerülni. Ilyen alternatívát jelenthet a mikroalgák anaerob fermentációja. Ezzel kapcsolatban az értekezés megfogalmazott fő célja a jelenlegi technológiákhoz történő illeszthetőségük vizsgálata. További célok között szerepel a cukorrépa préselt szelet monofermentációja során alkalmazott mikroelemadagolás metánkihozatalra gyakorolt hatásainak elemzése. A doktori értekezés jelentőségét az adja, hogy a szerző a gyakorlatban történő alkalmazhatóság céljából növényi tesztszervezeteken vizsgálja az ökotoxikológiai aspektusokat, valamint a fémek akkumulációját elemanalitikai analízissel követi nyomon kutatásában.
Ürmösné Simon Gabriella az Egynyelvűek és görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében című doktori értekezése zárja a II. kötetet. A szerző kutatásának tárgya az egynyelvűek és a görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlítása, nemek szerinti aspektusból. Mindezt empirikus adatok gyűjtése és azok elemzése útján végezi el annak igazolására, hogy a kétnyelvű környezetben élő embereknek nagyobb az alkalmazkodóképességük, s ez a nemek tekintetében is megnyilvánul. Kutatási célkitűzései között szerepel, hogy mind az egynyelvűek, mind a kétnyelvűek spontán beszédszekvenciáinak elemzése után képet kapjunk a két nem különböző beszédviselkedési formáiról, valamint, hogy bizonyítást nyerjen, a két nem eltérő beszédstratégiákat alkalmaz, és ez különösen szembetűnő az egynyelvűek körében. A kutatás jelentőségét az a bizonyítás adja, hogy ezek a különbségek lényegesen csekélyebb mértékűek lesznek a kétnyelvűek körében, mivel rugalmasabb, toleránsabb egyéniségek, mint az egynyelvűek.
 

Záró gondolatként álljanak itt Sallai János egyetemi tanár szavai a Studia Doctorandorum 2020. évi kötetével kapcsolatban.

„A könyv igazi értékét a sokszínűségük adja, amelyben jól kitapintható a szerzők egy-egy tématerületének a tudományos igényességgel való felkutatása, megírása. A globalizált világunkban nagyon fontos, hogy egy téma kapcsán ne csak a hazai, hanem a nemzetközi szakirodalmat is megismerhessük. Ebben a szerzők élen jártak, amelyért köszönet illeti őket. Aki többet szeretne tudni a nyelvészetről, turisztikáról, regionális tudományról, vagy akár a szolgálati kutyákról, feltételen vegye kezébe, és ne tegye le azt a kötetet, mert számára biztos nagyszerű élményt és új ismereteket nyújt. De az is vegye kezébe, aki csak be akar pillantani a mai világ rejtelmeinek zugaiba, és tudományos mélységgel kívánja megismerni a globalizáció által kialakított világ egy-egy szegletét, terét. Amióta világ a világ az emberek mindig szerették volna megismerni, bejárni, látni, és megtudni, hogy mi miért van, hogyan működik. A könyv ennek a gondolatnak a megvalósulásához járul hozzá úgy, hogy közben a szerzők új tudományos eredményeit közzéteszi. Egyben követendő példaként szolgál a most még védés előtt álló doktoranduszoknak és célként fogalmazódhat meg a tudományos pályaválasztók számára. A kiadvány egyaránt elméleti és gyakorlati megközelítésű munkákat ad közre, ami által támpontot nyújt az adott témakörben a tudományos közélet formálásához.”

Felhasznált irodalom

Atanazovné Hartung K. (2020): A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 13–125. DOI: 10.23715/SDA.2020.1.1

Grotte J. (2020): Az internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 129–378. DOI: 10.23715/SDA.2020.1.2

Horváth O. (2020): Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása. Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 383–557. DOI: 10.23715/SDA.2020.1.3

Poreisz V. (2020): A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján. In: Szabó Cs. (szerk.) : Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 13– 230. DOI: 10.23715/SDA.2020.2.1

Szabó P. (2020): Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 235–336. DOI: 10.23715/SDA.2020.2.2

Ürmösné Simon G. (2020): Egynyelvűek és görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 341–623. DOI: 10.23715/SDA.2020.2.3

523