Szerzői útmutató

oldalcim

Szerzői útmutató

Szavazás cím

Általános közlési elvek

A Belügyi Szemle olyan tudományos, szakmai közleményeket fogad be és jelentet meg, amelyek elsősorban a rendvédelemmel, a közrenddel és a közbiztonsággal, a biztonságpolitikával, az önkormányzatisággal összefüggő kérdésekkel, a társadalmi devianciákkal foglalkozik, valamint a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi és rendészeti szempontból elemzi és értékeli. Mindezek mellett helyet kapnak a vízügyi, a pszichológiai, az orvostudományi és más határtudományokhoz kapcsolódó tanulmányok is.

A beküldött közlemény visszaigazolása során a Szerkesztőség tájékoztatja a szerzőket a beküldött kézirat befogadásáról és a megjelentetés várható időpontjáról.
 

Terjedelem

A kézirat elfogadható terjedelme tanulmányok esetében általában 20-40.000 leütés (kb. 10-20 oldal). A kéziratban ábrák és képek is szerepelhetnek. A beküldött kézirat első lábjegyzetében – amennyiben ez releváns – a támogatási forrásokat fel kell tüntetni. A beszámolók, recenziók terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 8-12.000 leütést (kb. 4-8 oldal).

 

A közlemény szerkezete és formája

A közlemény a szerző nevével (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) kezdődik. A szerző neve alá a közlemény címe (középre, Times New Roman 15-es betűmérettel, félkövér kiemeléssel) és annak angol nyelvű fordítása kerül (középre, Times New Roman 12-es betűmérettel, kiemelés nélkül).

Ezt követi egy legfeljebb 2000-2500 leütésszámú magyar és angol nyelvű absztrakt, valamint öt-öt kulcsszó magyar és angol nyelven (1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel). A szerzőnek, a közlemény címének az absztraktnak és a kulcsszavaknak az előbbiekben ismertetett feltüntetése mellett, a cikk iránti érdeklődés felkeltése érdekében, a honlapon történő közzététele mellett kérjük a cikk maximum 2500 karakterszámú téziseinek ismertetését is. A tézisek megadása nem feltétele a cikk megjelentetésének, az csupán a honlapon megjelenítendő médiamarketing célokat szolgál.

A közlemény szöveges részét 1,05-ös sortávolsággal, Times New Roman 11-es betűmérettel kell elkészíteni, a felhasznált irodalom jegyzékét a kézirat zárásaként kell feltűntetni. Szövegközi kiemelésként dőlt formázást szükséges alkalmazni a szó szerinti hivatkozások esetén. Félkövér formázás kizárólag a fejezetcímek esetén alkalmazandó. A fejezetcímek sorszámozás nélkül kerüljenek megjelenítésre, Times New Roman 13-as betűmérettel, félkövér kiemeléssel. Ritkítás (a karakterek közötti távolság módosítása), VERZÁL (a folyó szöveg egyes elemeinek vagy részeinek NAGYBETŰVEL szedése), kiskapitális (small capitals) és aláhúzás nem alkalmazható a kéziratban.

A teljes kéziratot .docx formátumban kérjük a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen a Szerkesztőségbe beküldeni.

A szerzői nyilatkozat letölthető és szerkeszthető űrlapját a Szerzői Nyilatkozat almenüben találja meg, amelyet kitöltést követően Szerkesztőségünkbe azonnal beküldhet, a visszaküld gombra kattintva. Többes szerzői tanulmány esetén minden szerzőre nézve kérjük kitölteni a nyilatkozatot.

 

Ábrák, táblázatok, illusztrációk, képletek alkalmazása
 

Fotó

A fotó szélessége legalább 1500 pixel legyen. Ez biztosítja a 126 mm-es szövegszélességhez a 300 dpi felbontást, ami a jó minőségű nyomdai kivitel feltétele. Minden esetben kérjük a Word kéziratban elhelyezett, fentieknek megfelelő képet (tif, jpg, png stb.) külön fájlként is csatolni.

 

Ábra, grafikon

Az ábra és magyarázata legyen egyszerű és áttekinthető. A Wordben szerkesztett (SmartArt, Diagram) ábra, grafikon maradjon a dokumentumban szerkeszthető változatban, ne legyen képpé alakítva. Excel grafikon esetén kérjük, mellékeljék a forrásfájlt is minden esetben. A színes ábra nyomtatott formája fekete-fehér, ezért célszerű nagyobb kontraszt alkalmazása, grafikon esetében ajánlott különböző vonaltípus, kitöltési minta használata a látványosabb megjelenítés érdekében.

 

Táblázat

A táblázat minden esetben a Word táblázatszerkesztőjével megszerkesztve (áttekinthető, értelmezhető formában), a dokumentumban a kívánt helyen szerepeljen.

 

Matematikai képlet

Matematikai képlet alkalmazása esetén a MathType használatát kérjük. Az alkalmazás leírása a https://mathtype.hu.downloadastro.com linken található. A táblázatokat a lehető legegyszerűbben, függőleges vagy vízszintes oszlopos elrendezésben szükséges leadni. Ne kerüljenek bele speciális megoldások, árnyékok vagy domborodások.

 

További információk

Kérjük, az idegen nyelvű ábrák szövegét fordítsák le magyar nyelvre, vagy mellékeljék az idegen szavak fordítását. Magyar szövegkörnyezetben tizedesvesszőt használjanak, ne tizedespontot, a cikkben használt idézeteknél mindig jelöljék azok forrásait. Ha a szerző nem saját illusztrációit használja, akkor fel kell tüntetni annak forrását. A szerző feladata és felelőssége, hogy kiderítse a copyright tulajdonosát, és amennyiben az nem szabad felhasználású, engedélyt szerezzen a közléshez. Valamennyi tudományos folyóiratban megjelent cikk esetében a közlés elengedhetetlen feltétele a szerző(k) nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közölt tanulmány saját szellemi alkotásuk és tulajdonuk. A szerzői nyilatkozatot a Szerzői Nyilatkozat almenü megnyitását követően tudja kitölteni.

 

Hivatkozások

A hivatkozások jegyzékét mindig a közlemény végén, ábécérendben szükséges megadni. A felhasznált irodalomban, valamint a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre vonatkozó utalások lehetnek.

 

Irodalmi hivatkozások a szövegben: (szerző, megjelenés éve, oldalszám – Balogh, 1957, 27.; Feuer et al., 2002, 35–36.). Amennyiben azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a szövegközi hivatkozásban, mind a felhasznált irodalomban. A bibliográfiai adatoknak a szövegben és a felhasznált irodalomban egyezniük kell.

Amennyiben internetes írásra hivatkozik a szerző, ennek formája a szövegben (URL1), (URL2) stb., az irodalomjegyzékben URL1: Magyar Nemzeti Bibliográfia http://mnb.oszk.hu/. Az URL-hivatkozások az irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, tekintet nélkül az ábécé szerinti sorrendre, továbbá a hivatkozás/letöltés időpontját is minden esetben fel kell tüntetni.

 

Példaként:

URL1: Mongolia-China Relations. http://www.mfa.gov.mn/?p=29545 (letöltés: 2019. 12. 21.)

URL2: International Organization. http://www.imuna.org/resources/country-profiles/mongolia

URL3: Mongolian Peacekeepers Awarded UN Medal In South Sudan. 2017. https://unmiss.unmissions.org/mongolian-peacekeepers-awarded-un-medal-south-sudan

URL4: National Security Concept of Mongolia. http://www.nsc.gov.mn/sites/default/files/images/National%20Security%20Concept%20of%20Mongolia%20EN.pdf

 

A tételek formája a felhasznált irodalom jegyzékében a következő legyen: (A mintaként látható felhasznált irodalom esetén kérjük, hogy a 0,5 cm behúzások kerüljenek alkalmazásra.)

 

Folyóiratcikkek esetében: Weale, M. E. – Weiss, D. A. – Jager, R. F. et al. (2002): Y Chromosome Evidence for Anglo-Saxon Mass Migration. Molecular Biology & Evolution, 19, 1008–1021. https://academic.oup.com/mbe/article/19/7/1008/1068561

Andorka R. (1994): A Magyarországi Evangélikus Egyház és az evangélikusok helyzete és problémái 1941-től. Valóság, 5, 32–46.

Benson, P. L. – Donahue, M. J. – Erickson, J. A. (1993): The Faith Maturity Scale. Research in the Social Scientific Study of Religion, 5, 1–26.

 

Könyvek, könyvrészlet esetében: Rokkan, S. – Urwin, D. W. – Smith, J. (1982): The Politics Identity. London: Sage. 15.

Benda J. (2015): A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása. Budapest: Gondolat Kiadó

Kapitány B. – Spéder Zs. (2017): Hitek, tévhitek és tények a népességcsökkenés megállításáról. Demográfiai kihívások és kezelési lehetőségeik. In: Jakab A. – Urbán L.: Hegymenet – Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó, 177–190.

 

Tanulmánygyűjtemények esetében: Halász G. – Kovács K. (2002): Az OECD tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik I. – Kárpáthi A. (szerk.): Összehasonlító pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Budapest: Books in Print Kiadó, 25-30.

 

Recenzió

Könyvismertető a szakfolyóiratokban szokásos formában és tartalommal kerül közzétételre. A Belügyi Szemle kb. 8.000-12.000 karakteres ismertetőket vár. A szerző(k) az elemzésben törekedjen a szaktudományos értelmezésre és közérthető fogalmazásra.

Kérjük, hogy az ismertetett mű kiadójától szerezzen be jó minőségű címlapfotót, amelyet a fokozott figyelemfelkeltés érdekében szintén megjelentetünk. A könyvészeti adatokat – szerző, szerkesztő, összeállító stb., teljes cím, (sorozat), kiadás helye, kiadó, évszám, összoldalszám – a szöveg végén, zárójelben kell feltüntetni. Egyebekben ugyanazok a követelmények érvényesek a recenziókra, mint a tanulmányokra.

 

A kézirat leadása

Havi folyóirat lévén a Belügyi Szemle tördelt levonatokat nem küld a szerzőnek, de elfogadás előtt elküldi egyeztetésre közleménye szerkesztett példányát, amelynek áttekintését és visszaküldését kérjük két munkanap alatt teljesíteni. Amennyiben olyan kisebb nyelvhelyességi, stilisztikai javítások szükségessége merül fel, amelyek a közlemény tartalmi lényegét nem érintik, a szerző részére történő visszaküldéstől eltekintünk. Abban az esetben, ha a vaklektorálást követően a szaklektor a tanulmány átdolgozását javasolja, a szerző közleménye szerkesztett példánya mellé megkapja a javasolt változtatásokra vonatkozó jegyzéket is, megfelelő határidő kitűzése mellett. Késedelmes visszaküldés esetén a közlemény megjelentetése a tervezett időponthoz képest jelentősen csúszhat. Amennyiben ezeket figyelembe véve a közlemény átdolgozása megtörténik, abban az esetben sor kerül annak megjelentetésére.

 

Leadási határidő

A folyóiratok tervezetten minden hónap 15-ig jelennek meg. A kéziratok leadása folyamatos. Kérjük a szerzőket, hogy vegyék figyelembe, hogy a beküldött kéziratok megjelenésének átfutási ideje 3-6 hónap, figyelemmel az éves és a féléves laptervre.

Az esetleges észrevételeket, kérdéseket a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címre várjuk.

thisContent

32