Adatvédelem

Adatvédelem

Jelen adatvédelmi-, adatkezelési szabályzat célja, hogy a Belügyi Szemle folyóirat (továbbiakban: Adatkezelő) honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint a honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatok felhasználásáról tájékoztassa az érintetteket.

Adatkezelési tájékoztatót minden weboldalt üzemeltetőnek kötelező közzétenni a weboldalán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelet (GDPR), továbbá az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében. Ennek eleget téve ismertetjük az alábbiakat:


Adatkezelési tájékoztató 1

Adatkezelési tájékoztató 2

 

Adatkezelő adatai

Székhely: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

Postai cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

Városi telefon: +36 (26) 795-900

Városi fax: +36 (26) 795-918

BM telefon: 24-600, BM fax: 24-580

E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu
 

Fogalommeghatározások

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Felhasználó: minden olyan 16. életévét betöltött természetes személy, aki a honlapon regisztrál, és annak tartalmát olvassa, más adathordozóra menti vagy egyéb módon felhasználja. A szerzőként regisztrált személyekre különös szabályok vonatkoznak, amelyek a Szerzőknek elnevezésű menüpont alatt találhatók.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 

A kezelt személyes adatok köre

A Belügyi Szemle honlapján a regisztráció során kötelezően megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról az általa eszközölt felhasználás során.

A weboldal tartalmát képező bizonyos tartalmak a forrás megjelölésével szabadon felhasználhatók. A honlap szerzői jogi védelem alá eső tartalma, illetve annak bármely alkotóeleme (különösen szöveg, kép, videó stb.) – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve – csak a Belügyi Szemle előzetes, írásos engedélyével használható fel.

A felhasználásnak minden esetben meg kell felelnie a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, így különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek. A honlap tartalmának felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen.

A kvízjátékban való részvétel során megadott személyes adatok (érintett neve, e-mail címe, üzenetben feltüntetett személyes adatok) kezelésének célja a kvízjáték eredményének, valamint a Szerkesztőségbe érkező üzenetek személyhez köthető, pontos feldolgozása.
 

A süti (cookie) kezelés

A süti a honlapon regisztrált személy számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a honlapon regisztrált személyt azonosítani, csak gépének felismerésére alkalmas. A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a weboldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket.
 

Az adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja: a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás, a felhasználó jogosultságának azonosítása, a felhasználó jogainak védelme, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, bizonyos alkalmazások megfelelő működése, elemzése, utólagos ellenőrzése.

A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezelő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre), illetve statisztikai célokra történik.

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő általi adatkezelésre a honlapon regisztrált személy önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a honlapon regisztrált személy kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A honlapon regisztrált személy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat alapján, vagy a honlapon regisztrált személy előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és jelen szabályzatban ismertetetteknek megfelelően kezeli a személyes adatokat. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
 

A személyes adatok kezelésének módja

A hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése

A hírlevélre Adatkezelő honlapján lehet feliratkozni. A feliratkozással a honlapon regisztrált személy önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az adatait a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelje. Az érintett korlátozás és indoklás nélkül bármikor leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezzel egyidejűleg a hírlevél küldése céljából tárolt adatait Adatkezelő törli a rendszeréből.
 

A honlapon történt regisztráció során közölt személyes adatok kezelése

A honlapon regisztrált személy a regisztráció alkalmával az Adatkezelő honlapján önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a meghatározott jogszabályokban foglaltaknak és a jelen szabályzatban meghatározott módon kezelje.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A honlapon regisztrált személy következő belépéssel elfogadja a Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően jóváhagyásának kikérésére nincs szükség.

230