Etikai kódex

Etikai kódex

A Belügyi Szemle, a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata a tanulmányok lektorálására lektort kér fel. A lektor csak a tanulmány szövegét, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg (kettős vaklektorálás). Emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőbizottságának, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabályokat.

Jelen etikai kódex a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, https://publicationethics.org/core-practices) folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatóján alapul.

 

A Szerkesztőség kötelességei

A publikálásra vonatkozó döntések

A folyóirat főszerkesztője dönt a beérkezett tanulmányok befogadásáról és közléséről. Törekszünk az elküldött tanulmányok gyors megjelentetésére, ha azok megfelelnek a Belügyi Szemle tartalmi és formai követelményeinek. A Szerkesztőség azonban korlátozhatja az adott kézirat megjelentetését, amennyiben a hatályban lévő jogszabályok alapján az a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályokat megsérti. Ezeknek a kritériumoknak a vizsgálatát a folyóirat Szerkesztősége elvégzi, egyben programot is futtathat a plágium kiszűrésére.

Esélyegyenlőség

A Szerkesztőség tagjai mindenkor a szerzők nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékelik a beküldött tanulmányokat.

Titoktartás

A Szerkesztőség tagjai semmilyen információt nem adnak tovább harmadik személynek a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képeznek a lektorok, akik lektorként szóba jöhetnek, valamint a kiadó és a nyomda.

Közzététel és összeférhetetlenség

A Szerkesztőség tagjai a benyújtott kéziratok kiadatlan anyagait nem használhatják fel saját kutatásaikhoz a szerzők előzetes írásos beleegyezése nélkül.
 

A szerzők kötelességei

A közlésre vonatkozó irányelvek

Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek. 

Eredetiség és plágium

A szerzőknek szavatolniuk és ezzel összefüggésben nyilatkozniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit, kifejezéseit és eredményeit, akkor azokat megfelelő módon kell idézniük, és szakszerűen szükséges hivatkozni rájuk.

Többszörös, párhuzamos vagy egyidejű publikálás

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kéziratnak különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kéziratnak több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

Támogatói projekt feltüntetése

A szerzőnek fel kell tüntetnie - a benyújtott kézirat első lábjegyzetében - a támogatói (finanszírozói) projekt megnevezését.    

231